Potrebujete poradiť? 240 242 112

Podmienky a pravidlá

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok spoločnosti ZNZ ELECTRONICS, s.r.o., so sídlom Újezdská 860/2, 100 00, Praha 10, Strašnice, IČO: 27196186, upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, občiansky zákonník (ďalej len"občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len"kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.fragranza.cz (ďalej len"webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len"webové rozhranie obchodu").
 2. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.
 3. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie Obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné zmluvy, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ alebo predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva výrobky alebo služby kupujúcemu.

Kupujúci/spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby na iný účel ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kupujúci/spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Spotrebný tovar (tovar ) - znamená tovar, ktorý kupuje spotrebiteľ.

Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať k svojmu používateľskému rozhraniu. Z užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len"užívateľský účet"). Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Pri ďalších nákupoch je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje poskytnuté Kupujúcim pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.
 2. Prístup do používateľského účtu je zabezpečený e-mailovou adresou a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.
 3. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.
 4. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 5. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po celú dobu ich zobrazenia na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.
 4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len"objednávka").
  4. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vyplývajúce z údajov uvedených v Objednávke. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len"e-mailová adresa Kupujúceho").
  5. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, kúpna cena, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).
  6. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky, ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.
  7. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Kupujúci môže zaplatiť cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
  IBAN: SK2175000000004014301697 vedený v ČSOB (ďalej len"účet predávajúceho");
 • v hotovosti prostredníctvom platobného systému GO PAY;
 1. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 2. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie je dotknutý článok 4.6 Obchodných podmienok týkajúci sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.
 3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak Kupujúci objednávku dodatočne nepotvrdí (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 6. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ nie je v podmienkach poskytnutia zľavy uvedené inak.
 7. Predávajúci vystaví Kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbe uskutočnenej na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho.
 8. Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy na dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, napr. hrebeň, dezodorant, krém, a zo zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil pôvodný obal.
 2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 1 alebo o iný prípad, v ktorom nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, a ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote podľa predchádzajúcej vety. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť formulár na odstúpenie od zmluvy poskytnutý predávajúcim, ktorý je prílohou obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzkarne - U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00, alebo na e-mailovú adresu predávajúceho - info@fragranza.sk.
 3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho ZNZ ELECTRONICS, s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od fyzického vrátenia tovaru alebo od odstúpenia kupujúceho od zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. (V prípade dobierky vás budeme kontaktovať ohľadom formy vrátenia peňazí) Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým Kupujúci súhlasí a Kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar odoslal podnikateľovi.
 5. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 6. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy až do prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to v hotovosti na účet určený kupujúcim.
 7. Ak je spolu s tovarom odovzdaný Kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva ohľadom takéhoto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu.
 8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ. Spotrebiteľ má nárok na náhradu nákladov na dopravu v najnižšej ponúknutej výške.

Preprava a dodanie tovaru

 1. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní.
 3. V prípade, že z dôvodov na strane kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.
 4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom zásahu do zásielky kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.
 5. Aktuálny cenník prepravy je uvedený v záložke Preprava a tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok.

Práva z vadného plnenia

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán z práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:
  1. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
  2. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
  3. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak sa kvalita alebo spracovanie určili na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára,
  4. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a
  5. tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
  6. Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním tovaru, na vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak je to zrejmé z povahy tovaru.
  7. Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia v prevádzkarni predávajúceho na adrese ZNZ ELECTRONICS, s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy sa predávajúci o reklamácii dozvedel.
  8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
 3. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@fragranza.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.
 4. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http: //www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 6. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 7. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Ukladanie súborov cookie

 1. Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookies na svojom počítači. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy splniť bez ukladania súborov cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak niektoré ustanovenie obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo zmluvných podmienok musia mať písomnú formu.
 2. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.
 3. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je priložený k obchodným podmienkam.
 4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie - U Stavoservisu 1, Praha 10, 108 00, e-mailová adresa info@fragranza.cz, telefón +420 605 418 029.
Fragranza.sk - Objednajte si výnimočné vône a kozmetiku online

Prihlásenie pomocou e-mailu

alebo rýchle prihlásenie

Rýchla registrácia cez sociálne siete


Nemáte u nás účet?
Založte si ho a získate zaujímavé výhody

Vytvoriť zadarmo účet

Cookies

Naša spoločnosť používa súbory cookies na správne fungovanie vášho obľúbeného e-shopu, na prispôsobenie obsahu stránok vašim potrebám, na štatistické a marketingové účely. Kliknutím na tlačidlo prijímam nám udelíte súhlas ich zberom a spracovaním, a my vám poskytneme ten najlepší zážitok z nakupovania.

Vaše nastavenie súborov cookie

Tu máte možnosť prispôsobiť soubory cookie v súladu s vlastnými preferenciami a neskôr nastaviť alebo kedykoľvek vypnúť v pätičke webu.

Technické cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu a všetkých funkcií, ktoré ponúkajú.

Personalizáciu prevádzame na základe vami prehliadnutého tovaru. Ďalej potom upravujeme zobrazovaný obsah podľa toho, čo vás zaujíma.

Tieto cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a za pomoci získaných dát potom môžeme zlepšovať zážitok z nakupovania zákazníkom.

Tieto cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami vrátane Googlu na prenos osobných údajov a personalizáciu reklám, aby boli pre vás zaujímavé.